RODO

Klauzula informacyjna dot. ochrony i przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. ochrony i przetwarzanie danych osobowych

  1. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Spółka z o.o. przykłada szczególną wagę do ochrony powierzonych spółce danych osobowych. W celu realizacji postanowień obowiązujących przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „RODO” został stworzony zbiór zasad, regulaminów i procedur tworzących politykę ochrony danych osobowych spółki.
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Spółka z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Pniewskiego 3, 80-952 Gdańsk (dalej „Administrator”), NIP 584 035 81 20, KRS 0000046219, Regon 002886539. E-mail:opgk@opgk.gda.pl, dyrekcja@opgk.gda.pl, Tel: +48 58 341 20 76
  3. Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych (Adam Rogowski), z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Spółka z o.o., ul. Pniewskiego 3, 80-952 Gdańsk. Możliwy jest też kontakt poprzez adres e-mail: iod@opgk.gda.pl
  4. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
  5. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.
  6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów, partnerów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  7. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
  8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.
  9. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. Cookies - podczas wizyt na stronie spółki, na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych. W przypadku wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne.
GML RODo