Geomatyka i Oprogramowanie

Rozwiązania do przetwarzania i zarządzania danymi przestrzenno-opisowymi, w tym: tworzenie narzędzi, konwersje danych, zasilanie baz danych oraz systemów powiatowych i branżowych, analizowanie danych GML.

Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na nowy zakres usług związany z przetwarzaniem i zarządzaniem danymi przestrzenno-opisowymi utworzyliśmy specjalistyczny zespół, który podjął się zadania opracowania technologii pozwalającej na pozyskiwanie, analizę i interpretację danych które odnoszą się do powierzchni Ziemi przy zastosowaniu narzędzi informatycznych.

Proces technologiczny, który został wytworzony rozpoczyna się określeniem potrzeb wskazanych przez geodezję, czyli określeniem położenia, kształtu i atrybutów opisowych obiektów by zakończyć się na dostarczeniu opracowania zawierającego pełny obraz danych, często opakowanych w wizualizację kartograficzną opracowania. By doprowadzić do finalnego rozwiązania wymaganych jest wiele etapów pośrednich, które opierają się na zaawansowanych analizach danych i ich przetwarzaniu, często związanych ze zmianą ich formatu i doprowadzeniem do postaci zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

W trakcie standaryzowania procesu przetwarzania danych udało nam się opracować technologię, wspartą autorskimi narzędziami, która wspiera konwersję danych, zasilanie baz danych oraz systemów powiatowych i branżowych w oparciu o technologię związaną z formatem GML. Format ten jest obecnie formatem światowym przekazywania danych, jak również został zaadaptowany do ustandaryzowania formatu wymiany danych w aktualnie obowiązującym prawie geodezyjnym.

Specjalizujemy się w:

 • tworzeniu narzędzi umożliwiających analizę, weryfikację i edycję danych,
 • konwersji danych między różnymi formatami,
 • zasilaniu systemów powiatowych i branżowych danymi pozyskanymi przez wykonawcę prac geodezyjnych,
 • tworzeniu zbiorów metadanych dla wybranych zasobów geoinformacyjnych,
 • analizie i weryfikacji danych zawartych w plikach GML,
 • pozyskiwaniu danych z zewnętrznych rejestrów.

Nasze produkty:

GML Explorer

Kompleksowe narzędzie do opracowania i analizy danych. GML Explorer jest przeglądarką danych zapisanych w plikach GML, umożliwia także ich walidację, edycję oraz zapis do GML, a także migrację danych do-i-z baz danych PosgreSQL, ORACLE, MS Access.

Przenoszenie danych następuje do struktury zgodnej z definicją XSD (GML) bez konieczności konwersji do innego modelu czy struktury, co zapewnia pełną zgodność danych w pliku GML i bazie.

Dane z GML można przeglądać zarówno w postaci tabelarycznej a wszystkimi atrybutami zapisanymi w pliku GML, jak i obiektowej wraz z obiektami powiązanymi przez relacje.

Dostępny jest również podgląd błędów wraz z komentarzem czego błąd dotyczy oraz jaką ma wagę.

Pobierz
GML Export
GML Inspektor

GML Inspektor

Portal dla Zamawiającego oraz Weryfikatora.

Może być doskonałym narzędziem dla inspektora kontroli prac. Umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym pracy Weryfikatora przez podgląd w przeglądarce internetowej przekazanych danych, wykonanych analiz i raportów.

Jest narzędziem, dzięki któremu wszystkie zainteresowane strony mogą korzystać z podglądu do danych, wykonanych analiz oraz danych referencyjnych. prawia że proces weryfikacji staje się bardziej transparentny a poprawa ewentualnych błędów szybsza i łatwiejsza.

Umożliwia również dołączenie harmonogramu i weryfikację zarówno jakości danych jak i terminowości ich przekazania.

Pobierz

Rodzina produktów do przeglądu, edycji oraz walidacji danych:

GML Rejestr Gruntów

Narzędzie umożliwia prezentację danych w pliku GML w formie rejestru gruntów wraz z podglądem mapy.

Dostępne są również czytelne raporty w formie wypisu i wyrysu z jednej lub wielu jednostek rejestrowych.

Pobierz
GML Rejestr Gruntów

GML Walidator

Narzędzie umożliwia pełną walidacje danych zapisanych w plikach GML pod kątem zgodności ze schematem XSD, oraz zgodności z założonym Modelem Jakości Danych.

Standardowo aplikacja GML Walidator analizuje dane pod kątem modelu jakości ZSIN. Jest jednak możliwość kontroli pod kątem dowolnego założonego modelu jakości.

Przeglądanie danych, analiz i błędów odbywa się w środowisku graficznym.

Pobierz
GML Walidator
GML Edytor

GML Edytor

Narzędzie umożliwia poprawę, edycję i uzupełnienie danych EGiB o brakujące lub niepełne dane. Umożliwia również wczytanie danych z wielu plików GML, ich analizę oraz wydanie do plików GML dla poszczególnych obrębów, gmin, lub wybranych zakresów merytorycznych. Umożliwia również uzupełnienie atrybutów specjalnych oraz pozbawienie plików danych osobowych.

Aplikacja GML Edytor umożliwia w szczególności:
 • uzupełnienie atrybutu typ gleby dla obiektów klasy kontur klasyfikacyjny
 • uzupełnienie atrybutów specjalnych
 • uzupełnienie numeru operatu dla punktów granicznych na podstawie listy.
Pobierz

Platforma GSD OPGK w Gdańsku

Obecne funkcjonalności:

 • Import danych w GML

  Niezależnie od systemu PODGiK, niezależnie od sposobu wydania (pliki) danych niezależnie od tego czy zawiera dane historyczne itp.

 • Przeglądanie danych

  W postaci tabelarycznej, wszystkie atrybuty, wszystkie relacje, w postaci obiektowej, w postaci mapy, filtrowanie, sortowanie itp. – wszystko widoczne w jawnej postaci.

 • Walidacja danych

  Pełny model jakości danych EGiB oraz GESUT, pełny model jakości danych ZSIN I, graficzna reprezentacja błędów, zrozumiałe komentarze czego błąd dotyczy oraz jaka była niepoprawna wartość zapisana w pliku.

 • Raportowanie błędów danych zapisanych w GML

  Pełne raporty zawierające, statystyki, aktywny spis treści, zrozumiałe komentarze, błędne i spodziewane wartości.

 • Analizowanie danych

  Analizy bazodanowe, analizy atrybutów i relacji, analizy graficzne (topologia np. styki, wzajemne położenie itp.), „co się zmieniło”, „przed i po modernizacji” itp.

 • Modyfikacja danych (RBD Wykonawcy) i eksport do pliku GML

  GSD może służyć jako robocza baza danych wykonawcy z której dane wydane w GML zasilą system PODGiK.

 • Pełna funkcjonalność w portalu WWW (GML Inspektor)

  Przegląd danych, walidator, raportowanie.

Funkcjonalości w opracowaniu:

 • Pełna funkcjonalność EGiB dla baz BDOT i GESUT

  Import, eksport, walidacja raportowanie, modyfikacja zapis itp.

 • Implementacja w portalu WWW modułów do modyfikacji danych oraz przeglądu danych na mapie

  Analizy bazodanowe, analizy atrybutów i relacji, analizy graficzne (topologia np. styki, wzajemne położenie itp.), „co się zmieniło”, „przed i po modernizacji” itp., a wszystko w portalu www bez koniczności przenoszenia danych.

 • Narzędzia w ramach Roboczej Bazy Danych dla Wykonawcy prac

  Automatyzacja analizy danych, uzupełniania, analizowanie GIS, tworzenie (automatyzacja) operatu wykonawcy itp.

GML RODo